De organisatie

Geschiedenis Het Oranje Kruis

De Koninklijke Nationale Bond voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken ‘Het Oranje Kruis’ werd in 1909 opgericht op initiatief van ZKH-prins Hendrik. Het viel de echtgenoot van koningin Wilhelmina op dat bij de watersnoodramp in 1906 en het vergaan van de veerboot ss Berlin bij Hoek van Holland krap een jaar later, de effectiviteit van de hulpverlening verre van optimaal was. Dit kwam volgens de prins voornamelijk door een gebrek aan goede kennis en coördinatie. Er diende nauwere samenwerking te komen tussen de verschillende organisaties op het gebied van reddingwezen en eerstehulpverlening.

Samen met onder andere dr. Cornelis Johannes Mijnlieff, doctor in de geneeskunde en gepromoveerd op het onderwerp Eerste Hulp bij Ongelukken, werd in de wintermaanden van 1908 veel werk verzet om dit doel te verwezenlijken. Tijdens de formele oprichtingsvergadering in de zomer van 1909 werd in het Koninklijk Paleis te Den Haag de Nationale Bond voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken ‘Het Oranje Kruis’ een feit. Hierbij waren enkele tientallen organisaties aanwezig. Nederland werd met de oprichting het eerste land ter wereld met een nationale organisatie voor EHBO. Twee jaar later, in 1911, kreeg Het Oranje Kruis toestemming van H.M.-koningin Wilhelmina het predicaat ‘Koninklijk’ te voeren.

In de 21ste eeuw ging Het Oranje Kruis over van bond van verenigingen naar een onafhankelijke stichting die zich ontwikkelde tot dé autoriteit op het gebied van eerstehulpverlening door leken in Nederland. De missie: ‘Het stimuleren, faciliteren, coördineren en richting geven aan eerste hulp door leken in Nederland om daarmee gezondheidsschade te beperken’. Onafhankelijke toetsing bij EHBO-opleidingen werd een van de belangrijkste middelen om dit doel te bereiken.

Meer dan een eeuw na haar oprichting zijn ruim 300.000 Nederlanders in het bezit van een geldig certificaat van Het Oranje Kruis, behaald bij één van de ruim 2000 aangesloten EHBO-opleiders. De stichting blijft zich inzetten voor verdere verspreiding van EHBO-kennis. Want hoe meer mensen goede EHBO kunnen verlenen, hoe veiliger Nederland wordt. De belangrijkste slogan is daarbij ‘Je moet het wel écht kunnen!’.

Missie

Het Oranje Kruis voorkomt en beperkt gezondheidsschade door en voor burgers door bij te dragen dat meer burgers bekwaam zijn goede eerste hulp te bieden. Het Oranje Kruis doet dit door de onafhankelijke toetsing. 

Het Oranje Kruis stelt eindtermen vast, stelt lesmaterialen samen en examineert en certificeert eerstehulpverleners, Instructeurs Eerste Hulp, lotusslachtoffers en Instructeurs Lotus. Wij zijn een Stichting met ANBI-status, wat onder andere inhoudt dat wij geen winstoogmerk hebben.

Circa 350.000 Nederlanders zijn in het bezit van een diploma en/of certificaat van Het Oranje Kruis. Houders van een geldig diploma Eerste Hulp, certificaat Eerste Hulp aan kinderen, diploma of certificaat Levensreddend Handelen, of het diploma Jeugd Eerste Hulp, kunnen aanspraak maken op de aansprakelijkheidsverzekering van Het Oranje Kruis.

Onafhankelijke examinering

Mensen ervaren een drempel om eerste hulp te verlenen. Een onafhankelijk examen voor het Diploma Eerste Hulp kan deze drempel wegnemen. Iemand die zich voorbereidt op een EHBO-examen, merkt dat hij of zij zekerder wordt in het handelen. Tijdens het examen ziet de cursist dat hij/zij/hen in staat is iemand te helpen. Als dit door een onbekende wordt bevestigd, weet de cursist het zeker: ik kan het! Mocht iemand de dag daarna al worden geconfronteerd met een ongeval, zal hij/zij/hen ongetwijfeld direct en bekwaam in actie komen.

Bij een examen van Het Oranje Kruis voor het Diploma Eerste Hulp wordt door anderen dan de eigen instructeur beoordeeld of iemand de eerstehulpvaardigheden goed onder de knie heeft. Dit wordt gedaan door een examenteam van Het Oranje Kruis dat niet betrokken is geweest bij de opleiding.

Het behalen van het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis kan worden vergeleken met het behalen van het rijbewijs. Iemand volgt rijlessen en rijdt uiteindelijk af bij een examinator die niet betrokken is geweest bij de lessen. Zowel bij het behalen van het rijbewijs als het EHBO-diploma is veiligheid van groot belang. Bekwaam zijn in het handelen bevordert de veiligheid.

Eindtermen

De eindtermen worden vastgesteld onder toezicht van een College van Deskundigen, waarin verschillende medische en hulpverlenende geledingen zijn vertegenwoordigd. Deze eindtermen sluiten aan bij Europese richtlijnen voor lekenhulpverlening. De Nederlandse Richtlijnen zijn een officiële uitgave van Het Oranje Kruis, Het Rode Kruis en de NIBHV.

Lesmateriaal door Het Oranje Kruis samengesteld in de vorm van boeken en e-learning is een uitstekende voorbereiding op de examens van Het Oranje Kruis. Het Oranje Kruis staat voor het onafhankelijk examen en bemoeit zich niet met de inhoud van lessen. Wel hecht Het Oranje Kruis veel waarde aan de kwaliteiten van de Instructeurs Eerste Hulp. Hiervoor is een speciaal accreditatiesysteem voor de hercertificering van Instructeurs Eerste Hulp in het leven geroepen. De instructeurs worden gehercertificeerd op theorie, praktijk en didactiek. De cursisten mogen van de instructeurs verwachten dat ze op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen de eerstehulpverlening.

Maatschappelijke Verantwoording

Stichting Koninklijke Nationale Organisatie voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken Het Oranje Kruis is een stichting met het predicaat koninklijk. De leiding van de stichting ligt bij de directeur/bestuurder. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting. De stichting legt door middel van het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid. Het jaarverslag is onderaan deze pagina in te zien. Ten behoeve van maximale transparantie met betrekking tot het financiële beleid van de stichting, is door het bestuur besloten Richtlijn 640 voor de jaarverslaglegging voor organisaties zonder winststreven onverkort toe te passen. 

Op basis van analyse van het gehanteerde kwaliteitssysteem binnen de organisatie is de stichting in het bezit van het keurmerk voor kwaliteit voor het toepassingsgebied
Certificering en Examinering.

Kvk-nummer: 40407909
RSIN/fiscaalnummer ANBI: 002873394

Klachten

Heb je een klacht, verzoeken wij je vriendelijk om onderstaand klachtenformulier te downloaden. Benieuwd naar ons klachtenreglement? Dat vind je ook in onderstaande menu.