Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Resultaat onderzoek samenwerkingsmogelijkheden Het Oranje Kruis en het Rode Kruis

Resultaat onderzoek samenwerkingsmogelijkheden Het Oranje Kruis en het Rode Kruis

3 juli 2015

In februari berichtten wij u over het onderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden tussen Het Oranje Kruis en het Nederlandse Rode Kruis. Wij willen u hierbij informeren over het resultaat.

Het Oranje Kruis en het Nederlandse Rode Kruis gaan niet gezamenlijk verder.
Na een uitgebreide verkenning van de mogelijkheden, waarbij beide partijen zich tot het uiterste hebben ingespannen om het proces tot een goed einde te brengen, is duidelijk geworden dat samengaan onvoldoende garanties opleverde. Noch voor de onafhankelijke kwaliteitsborging van de eerste hulpdiploma’s en certificaten, noch voor de beoogde substantiële verhoging van het aantal mensen dat effectief hulp kan verlenen. De organisaties blijken in hun kernactiviteiten  te veel van elkaar te verschillen.

Bij Het Oranje Kruis staat de (persoons-)certificatie op het gebied van eerstehulpverlening en het bijbehorende onafhankelijke examen van oudsher centraal. Voor Het Nederlandse Rode Kruis is dit onderdeel van een breder takenpakket ten aanzien van algemene hulpverlening. Dit besluit heeft geen gevolgen voor de reeds gemaakte afspraken tussen Het Oranje Kruis en het Nederlandse Rode Kruis over samenwerking op het gebied van de Eerste Hulprichtlijnen van 2016 en over de instroom van ****gecertificeerden in het examen Instructeur Eerste Hulp van Het Oranje Kruis.

Het Oranje Kruis en het Nederlandse Rode Kruis blijven onafhankelijk van elkaar werken aan de missie om zoveel mogelijk mensen kennis en kunde van EHBO bij te brengen.


FAQ

1. Waarom gaan het Nederlandse Rode Kruis en Het Oranje Kruis niet samen?
Na een uitgebreide verkenning van de mogelijkheden, waarbij beide partijen zich tot het uiterste hebben ingespannen om het proces tot een goed einde te brengen, is duidelijk geworden dat samengaan onvoldoende garanties opleverde. Noch voor de onafhankelijke kwaliteitsborging van de eerste hulpdiploma’s en certificaten, noch voor de beoogde substantiële verhoging van het aantal mensen dat effectief hulp kan verlenen. De organisaties blijken in hun kernactiviteiten te veel van elkaar te verschillen.

Bij Het Oranje Kruis staat de (persoons-)certificatie op het gebied van eerstehulpverlening en het bijbehorende onafhankelijke examen van oudsher centraal. Voor Het Nederlandse Rode Kruis is dit onderdeel van een breder takenpakket ten aanzien van algemene hulpverlening.

2. Wat zijn de verschillen tussen het Nederlandse Rode Kruis en Het Oranje Kruis?
Het Oranje Kruis heeft de focus op certificering op grond van onafhankelijke examinering en het Nederlandse Rode Kruis heeft een breder takenpakket op het gebied van hulpverlening en hanteert een diversiteit aan certificaten.

3.Waarom zijn diploma’s van het Nederlandse Rode Kruis en Het Oranje Kruis niet uitwisselbaar?
Het Oranje Kruis hanteert sinds 1 augustus 2006 het uitgangspunt dat alleen diploma’s Eerste Hulp worden uitgegeven aan personen die voor een examenteam van Het Oranje Kruis hebben aangetoond aan de eindtermen te voldoen. Daarmee kwam een einde aan de mogelijkheid om diploma’s van andere organisaties om te zetten. Gezien de vele verzoeken uit binnen- en buitenland was het praktisch niet haalbaar om alle voorgedragen diploma’s te controleren op inhoud en borgingssystematiek. Voor alle duidelijkheid: dit betekent niet dat daarmee een waardeoordeel wordt uitgesproken over de kwaliteit van andere diploma’s, maar juist dat Het Oranje Kruis zich van een oordeel onthoudt.