Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Hercertificering

Hercertificering

20 augustus 2015

Er zijn misverstanden gerezen rond dit onderwerp. Mede door onze eigen tekst eerder dit jaar. Wij betreuren dat. De meest in het oog springende verandering betreft de opgave van data voor het kunnen bezoeken door een consulent van de opleiding.

Onder hercertificering (‘verlenging’ in het voormalige jargon) wordt verstaan het, na het behalen van een diploma/certificaat, opnieuw geldig verklaren van de betreffende competenties binnen twee jaar na het behalen van het betreffende diploma/certificaat.

Het Diploma Eerste Hulp wordt door Het Oranje Kruis afgegeven als kandidaten aan een onafhankelijk examenteam hebben aangetoond competent te zijn.

Hercertificering van diplomahouders twee jaar na vervaldatum mogelijk als zij aantonen nog steeds over de competenties te beschikken.

Het Oranje Kruis gaat dit proces nader borgen en er nauwlettender op toezien hoe de hercertificering bij de verschillende opleidingsinstituten verloopt. Om dit te kunnen realiseren wordt de opleidingsinstituten gevraagd om per twee jaar twee data op te geven, zodat Het Oranje Kruis de mogelijkheid heeft een consulent in te zetten. Deze beoordeelt tijdens zijn bezoek hoe de competentietoetsing door de Instructeur Eerste Hulp wordt uitgevoerd.

Daarnaast wordt van de opleidingsinstituten gevraagd dat zij een inzichtelijke registratie van de competentietoetsing bijhouden. De consulent zal deze tijdens het consulentbezoek ook inzien.
Veel opleidingsinstituten werken nu al met een lesplan waarin iedere twee jaar de eindtermen voorbijkomen. Voor hen zal er niet veel veranderen, behalve het doorgeven van de twee data en het kunnen laten zien hoe zij een en ander registreren. Er werd op de bestaande hercertificeringslijsten al gewezen op de noodzaak van een opleidingsregistratie.

Om de opleidingsinstituten te ondersteunen bij de hercertificering worden er series en beoordelingsformulieren beschikbaar gesteld.

Hiermee proberen we de belasting voor iedereen te beperken en tegelijkertijd beter zeker te stellen dat een hercertificering op goede gronden plaatsvindt.

De vernieuwingen rondom de hercertificering zullen vanaf 1 januari ingaan.