Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Bericht voor examinatoren en consulenten

Bericht voor examinatoren en consulenten

23 april 2015

Aanpassing van het Examenreglement Diploma Eerste Hulp
Zoals u in dit bericht hebt kunnen lezen, worden er soms wijzigingen doorgevoerd in documenten. Een laatste wijziging die wij hebben doorgevoerd is een aanpassing in het Examenreglement Diploma Eerste Hulp. Ter verduidelijking hebben wij aangegeven dat het stopzetten van een examen, nadat het al begonnen is, een uiterste maatregel is. Wij gaan er van uit dat examinatoren van te voren controleren of de omstandigheden geschikt zijn, de juiste materialen aanwezig zijn en de benodigde persoonsdocumenten geldig zijn. Wanneer een examen eenmaal is begonnen, is het in beginsel niet aan de orde deze alsnog stop te zetten.

Bovendien heeft een kandidaat altijd het recht een examen af te maken, onafhankelijk van de uitslag.

Waar wij vertrouwen op de inschatting van de examinator om vooraf een controle uit te voeren, zo vertrouwen wij ook op de consulent om als onafhankelijke observator aanwezig te zijn bij een examen. Een consulent zal tijdens het examen geen opmerkingen maken en niet ingrijpen in het lopende examen. Eventuele aandachtspunten kunnen, indien gewenst, tijdens een één-op-één gesprek met de examinator, na afloop, besproken worden.

Graag verwijzen wij u naar de reglementen voor Examinator en Consulent die te vinden zijn op onze website.

Noodnummer Het Oranje Kruis
Zoals beschreven, het stopzetten van een examen is een uiterste maatregel. Deze wordt bij voorkeur genomen in overleg met de afdeling Examinering van Het Oranje Kruis. (Tenzij zich een uiterst zeldzame urgente situatie voordoet.)

Tijdens kantooruren kunt u dus bellen naar 070-338 3217. Vanaf 25 april kan dat ook met een nummer in handen van de medewerker met piketdienst. Dit gaan wij in eerste instantie testen via het management van Het Oranje Kruis.

Het nummer is in de eerste fase van de test alleen voor consulenten die bij twijfel over een beslissing ruggespraak willen houden met Het Oranje Kruis. Het nummer is: 070-338 3223. Over het vervolg zullen we u uiteraard tijdig informeren.